krantenartikel 1

 

Begrafenis L. Theelen

 

Woensdag (1 oktober 1952av) had in Helenaveen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van de heer L. Theelen, oud-hoofd der O.L.-school. De deelneming was overweldigend. Om tien uur werd de plechtige Uitvaartmis opgedragen in de parochiekerk van St. Willibrordus. Tot in de uiterste hoeken vulden de gelovigen het ruime, nieuwe kerkgebouw. We zagen ook tal van niet-katholieke dorpsgenoten.

 

Verschillende autoriteiten en collegas kwamen de overledene de laatste eer bewijzen. We merkten o.m. op de burgemeester, wethouder en secretaris van Deurne, de heer J. C. Kroese, inspecteur L.O., de heer Courtens, consulent Lich. Oef, tal van heren geestelijken. Practisch de gehele Peelgemeenschap volgde de baar naar het kerkhof. Een fraaie bloemenkrans was een hulde van het zangkoor voor de beminde oud-directeur. Aan de groeve werden de liturgische plechtigheden verricht door pastoor Timmers, terwijl t Zangkoor enkele cantieken zong. Burgemeester Roefs sprak namens de gemeente enige gevoelige woorden en prees de overledene als een voorbeeld voor de jeugd van Helenaveen.

 

Moge de her Theelen de vreugde spoedig genieten; hij was een diep-gelovig mens.

 

 

 

krantenartikel 2

 

In memoriam L. Theelen

 

(Van onze correspondent)

 

Zaterdagmiddag 27-09-1952 overleed, na een ziekbed van enkele weken, de heer L. Theelen, in leven meer dan dertig jaren Hoofd der Openbare Lagere School te Helenaveen.

 

In Februari van dit jaar vroeg de heer Theelen, die met hart en ziel onderwijzer en opvoeder was, na een jaar ziekteverlof, ontslag uit zijn betrekking, die hij zolang met trouwe en accurate plichtsbetrachting vervuld heeft. De gemeenteraad van Deurne verleende hem dat ontslag op de meest eervolle wijze, terwijl Burgemeester en Wethouders hem persoonlijk kwamen bedanken voor het vele goeds dat hij in die lange periode voor de jeugd en voor de gehele dorpsgemeenschap van Helenaveen gedaan had. Sedert die tijd ging de gezondheidstoestand van de heer Theelen langzamerhand achteruit. Zaterdag is hij rustig heengegaan, reeds eerder voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

 

Met de overledene is een hoogstaande, opmerkelijke figuur uit het dorpsleven van Helenaveen weggenomen. Toen hij, pas gehuwd, nu dertig jaar geleden voor t eerst in de Peel aankwam, wist men terstond, wat men aan hem had. Hij wist wat hij wilde, en bezat de tact om zn zienswijze door te zetten. Daarbij was hij onkreukbaar eerlijk en rechtvaardig en hij voelde zich in deze besloten dorpsgemeenschap juist op zn plaats. Niet alleen de belangen van t onderwijs hadden zn aandacht

 

 -- nog doen verhalen de ronde over zn strenge, maar rechtvaardige paedagogiek -- maar ook op het gebied van de stoffelijke vooruitgang van t dorp heeft men aan de energie en stuwkracht van de heer Theelen zeer veel te danken. Een kruiwagen vol requesten, hoorden we zeggen, heeft hij wel geschreven voor allerlei inwoners, die bij de een of andere instantie iets te verzoeken hadden. De heer Theelen was de vraagbaak van t gehele Peeldorp. Bij allen was hij gezien; vijanden had hij niet. Geen wonder, dat in allerlei verenigingen zijn steun en advies gevraagd werd en dat hij allerlei Bestuursfuncties bekleed heeft. Tot aan zijn dood was hij b.v. president van de Raad van Toezicht op de Boerenleenbank, afd. Helenaveen en Bestuurslid der Ver. voor Eierenverkoop. Voor de Sport interesseerde hij zich zeer; hij bezat een officieel Sportdiploma. Mede door zijn toedoen werd op 27 Spt. 1935 de voetbalvereniging opgericht, waarvan hij zeven jaar het voorzitterschap bekleedde, later het ere-voorzitterschap. En wat hadden de successen van de Toneelvereniging, die hij steunde, zn grote belangstelling. Ook was de heer Theelen jarenlang leider van het R. K. Kerkkoor, en heeft hij de Katholieke Actie naar best vermogen bevorderd.

 

Op onderwijsgebied heeft hij de laatste dertig jaar bij zijn collegas een bijzondere plaats ingenomen, mede door het feit, dat zijn school al die tijd openbaar is gebleven en pas na zijn dood de R. K. leerlingen naar t Bijzonder Onderwijs zijn overgegaan. Maar al die jaren heeft hij onmiskenbaar een stempel op zijn school kunnen drukken, en oudere bewoners van Helenaveen gedenken hem met oprechte dankbaarheid. Wat heeft hij ook niet met zijn tijd gewoekerd door Herhalingslessen, door Tuinbouwcurssusen, door Bijenteeltcursussen te geven, door onderricht te geven in Bedrijfsleer. De kippenfokkerij, die thans zo bloeit te Helenaveen, is door hem bijzonder aanbevolen. Hij was een der ijverigste leden van de R. K. Onderwijzersbond afd. De Peel.

 

Alles bij alles heeft de overledene een welbesteed en werkzaam leven achter de rug. Moge hij spoedig in de Hemel het loon voor zijn werkzaam leven ontvangen.